LINE XCLUSIVE 85i²/86i²

Sistemet e reja të LINE XCLUSIVE 85i² / 86i², janë këtu për të ofruar një performancë jashtëzakonisht superiore si në aspektin e efiqiencës në energji, siguri, në dizajnin bashkëkohor ashtu edhe në aspektin e izolimit të zërit.

  • Nivel të lartë për mbrojtjën prej ujit nga pjesa e jashtme, kanalet e kullimit janë të vendosura në mënyrë perimetrike
  • Ka një koeficient termik Uf = 1.3 – 1.7 W/(m²K)
  • Lidhja e këndeve bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe mban një peshë relativisht të madhe të xhamit, për shkak të trashësis së mureve të profilit 1.6-2.0 mm
  • Hapësirë të mjaftueshme për vendosjen e xhamit
  • I përshtatshëm në vendosjen e mekanizmave nga prodhuesit e ndryshëm
  • Profil me 3 dhoma për izolim